Friday, November 23, 2018 - 11:30 to 13:00


Shorthand 60 wpm